วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม (PLAM OIL FACTORY)

ในยุคเศรษฐกิจที่ทุกประเทศต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ปัจจัยและตัวแปรต่างๆที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่วิกฤติ ความสัมพันธ์ทุกมิติจะส่งผลกระทบที่ถึงกันอย่างเป็นลูกโซ่ เช่น

 • จุดเริ่มต้นมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ
 • ส่งผลต่อสังคม
 • ครอบครัวมีรายได้น้อยส่งผลต่อการศึกษา และ สุขอนามัย
 • ประชาชนอ่อนแอทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
 • ส่งผลทางอาชญากรรม
 • เป็นปัญหาความมั่นคงทั้งทางการเมือง การปกครอง
 • และปัญหาความมั่นคงของประเทศ

1 การแก้ปัญหาด้วยการฟื้นฟูให้เศรษฐกิจกลับมาโดยไว

2 ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง

3 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4 สร้างองค์ความรู้จากรากฐานภูมิปัญญา และเติบโตด้วยความมั่นคง

พัฒนาระบบการเกษตรเชิงได้เปรียบ และการทดแทนที่คุ้มค่า

พัฒนาระบบอุตสาหกรรมที่สอดรับกับทิศทางการเกษตร

.................... ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจที่ทรงคุณค่า และได้เปรียบเชิงเศรษฐศาสตร์.................

แต่ต้องค้นหาคำตอบที่ชัดเจน:-

 1. พื้นที่บริเวณใดที่สามารถปลูกได้และให้ผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุนดีที่สุดเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น
 2. พันธุ์อะไรที่ให้ผลผลิตสูงสุดถ้านำมาปลูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่เป็นผู้ผลิตลักษณะเดียวกัน
 3. จะต้องเตรียมดิน และระบบการปรับปรุงดินอย่างไรจึงจะทำให้ได้ผลผลิตที่สูงกว่า
 4. จะลดต้นทุนอย่างไรในการลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์ หรือต้นกล้า
 5. มีเครื่องมืออะไรในการเก็บเกี่ยว และการขนถ่าย
 6. การประกันราคาจะทำอย่างไรที่เป็นธรรมทั้งเกษตรกร และผู้ผลิตน้ำมัน ในการเเข่งขันกับประเทศอื่นๆ
 7. การสร้างโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มจะกำหนดกรอบอย่างไรที่จะส่งเสริมระบบ SMEs
 8. ByProduct ที่ได้จากการผลิตน้ำมันปาล์มจะเพิ่มมูลค่าอย่างไร และใช้องค์ความรู้อะไรบ้าง มีการเตรียมการทางด้านบุคลากร และวิทยาการอย่างไร
 9. ถ้าปลูกเป็นจำนวนมากจะส่งผลกระทบในเรื่องใดบ้าง และวนเป็นลูกโซ่กระทบกับเรื่องอื่นๆอย่างไร
 10. อื่นๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น